ကုိကင္းသုံးစြဲသူဖခင္ေတြရဲ႕ သားေယာက်္ားေလးေတြမွာ မွတ္ဥာဏ္ဆုံးရႈံးမႈအႏၱရာယ္ျမင့္မား

ကေလးယူမယ့္အခ်ိန္ ကိုကင္းသုံးစြဲတဲ့အမ်ဳိးသားေတြ ၾကံဳရေလ့ရွိတဲ့ ေၾကာက္စရာျပသနာတစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကိုကင္းသံုးစြဲတဲ့သူေတြရဲ႕ ေမြးလာတဲ့ သားေယာက်္ားေတြမွာ ေလ့လာသင္ယူမႈအားနည္းမႈျခင္းနဲ႔ ဦးေႏွာက္မွတ္ဥာဏ္နိမ့္က်မႈျဖစ္ပြားျခင္းအႏၱရာယ္ ပိုမ်ားႏုိင္တယ္လုိ႔ ေလ့လာမႈတစ္ခုက ေတြ႔ရိွခဲ့ပါတယ္။

ဖခင္မွ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲမႈဟာ သားေယာက်္ားေတြမွာ မွတ္ဥာဏ္ဖြံ႔ျဖဳိးမႈနဲ႔ ေလ့လာသင္ယူမႈအပုိင္းမွာ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွႏုိင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ကုိကင္းစြဲသူေတြရဲ႕ သားေတြမွာ ေလ့လာသင္ၾကားမႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာရိွႏုိင္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Pennsylvania တကၠသုိလ္က ပါေမာကၡ R. Christoper Pierce ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဒီ့အျပင္ ဖခင္ေတြ ကိုကင္းသုံးစြဲမႈက သားေယာက်္ားေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္မွာ epigenetic ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မွတ္ဥာဏ္ျဖစ္ေပၚမႈအတြက္ အေရးၾကီးဗီဇေတြေျပာင္းလဲသြားေစပါတယ္။ ေနာက္ ဖခင္မွ ကိုကင္းသုံးစြဲျခင္းက သားေယာက္်ားေလးေတြ မထိဖူးရင္ေတာင္ သူတုိ႔ဦးေႏွာက္ရိွ histones ပရုိတိန္းေပၚက ဇီဝအမွတ္အသားေတြ ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။

Ref: Indianexpress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s