အဝယ္ Post ပါ (2.1.2018)

PM ဝယ္ေစ်း
1$= 1410 mmk

BTC ဝယ္ေစ်း
1$= 1360 mmk

LTC/ Eth ဝယ္ေစ်း
1$= 1350 mmk

BCH ဝယ္ေစ်း
1$= 1340 mmk

ADVCASH ဝယ္ေစ်း
1$= 1380 mmk

🙏Exchange Code ဝယ္ေစ်းမ်ား(Only USD) 🙏

Exmo code ဝယ္ေစ်း
1$= 1380 mmk

Yobit code ဝယ္ေစ်း
1$= 1380 mmk

Livecoin code ဝယ္ေစ်း
1$= 1370 mmk

Cryptopia code ဝယ္ေစ်း
1$= 1350 mmk

Coinexchange Code ဝယ္ေစ်း
1$= 1340 mmk

We accept with Aya, CB, KBZ, AGD, MAB, OK$, Wave

Help line-> 09451104040, +1(409)2927447

(or)

Viber-> 09451104040
#btc , #PM , #LTC , #ETH , #BCH

Visit our Facebook -> https://www.facebook.com/myanmarcryptoexchange/

Money Exchange Service
Best Service For U

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s