ကိုယ္၀န္အလြယ္တကူျပတ္ေစနိုင္တဲ႔အေျကာင္းအရင္းမ်ား…

ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ၿခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ သိရွိကာ ၾကိဳတင္ သတိၿပဳ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္ ။ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀တြင္ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ အၿပည့္ႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရွုပ္ေထြးမႈ ၊ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေၿပာင္းလဲမႈ စေသာ အေၿပာင္းအလဲမ်ားစြာ ကုိ ရင္ဆုိင္ ေက်ာ္လႊားရေသာ အခ်ိန္ၿဖစ္သည္ ။ စနစ္တက် အစီအစဥ္ခ် ထားေသာ အိမ္ေထာင္မ်ားတြင္သာမက မေတာ္တဆ ရရွိလာေသာ ကုိယ္၀န္မ်ားပင္လွ်င္ မိမိ၌ ေရာက္ရွိလာေသာ သားသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ အမွားအယြင္း မရွိေအာင္ ၿပင္ဆင္ၾကရသည္ ။ အမ်ားဆုံး ေၾကာက္ရြံမႈမွာ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်သြားမည္ကုိပင္။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္စဥ္ ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ၿခင္းကုိ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ကုိယ္၀န္ပ်က္က်ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ သိရွိကာ ၾကိဳတင္ သတိၿပဳ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္ ။သင္ေန့စဥ္ စားသုံးေနေသာ အသီးအႏွံ တခ်ိဳ ့ႏွင့္ အၿပဳအမူမ်ားသည္ ကုိယ္၀န္ကုိ အလြယ္တကူ ပ်က္က်ေစႏုိင္တယ္ဆုိတာ သိပါသလား ?

အေစာပုိင္း ကုိယ္၀န္ေဆာင္ကာလမ်ားတြင္ ဤစၿမိတ္ပင္ေပ်ာ့ ပါ၀င္ေသာ အစာမ်ားကုိ ပုံမွန္စားသုံးမိပါက သားအိမ္ညွစ္အားၿဖစ္ပြားလာေစကာ ႏုနယ္ေသးေသာ ကေလးကုိ ပ်က္က်ေစႏုိင္ေသာ သဘာ၀ထြက္ကုန္ၿဖစ္ပါသည္ ။ေရေႏြးျဖင္႔ခ်ိဳးျခင္းသင္သည္ ေရေႏြးၿဖင့္ ေရခ်ိဳးေလ့ရွိပါသလား ? ခပ္ပူပူေရေႏြးၿဖင့္ ေရကုိ ပုံမွန္ခ်ိဳးၿခင္းသည္ သားေလ်ာသားပ်က္ၿဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ၿဖစ္ေလသည္ ။ အခ်ိဳ ့သည္ ေဆးဖက္၀င္အရြက္မ်ားၿဖင့္ က်ိဳကာ ေရေႏြးေငြ့ ေပါင္းခံေရခ်ိဳးၿခင္းကုိ ေမြးကင္စတြင္ ၿပဳလုပ္တတ္ၾကသည္ ။ သားအိမ္ရွိ အညွစ္အေၾကးမ်ား ေသြးပုပ္မ်ားကင္းစင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ဗီတာမင္စီမ်ားဗီတာမင္စီ ၌ သဘာ၀အေလ်ာက္ သားအိမ္ကုိ ညွစ္အားေကာင္းေစေသာ အက်ိဳး အာနိသင္ ပါရွိသည္ ။ ေရွာက္ႏြယ္၀င္ အခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားပါသည့္ အသီးအႏွံတုိ့တြင္ လုံေလာက္စြာပါရွိသည္ ။သေဘၤာသီးေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သေဘၤားသီးသည္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားစုတြင္ သားပ်က္ေစေသာ အေၾကာင္းတစ္ခု ၿဖစ္သည္။ ကုိယ္၀န္ လႏုစဥ္တြင္ ေရွာင္သင့္သည့္ အသီးအႏွံၿဖစ္သည္။နာနတ္သီးနာနတ္သီးရွိ ဗီတာမင္စီ enzymes မွ သားပ်က္သားေလ်ာေစႏုိင္သည္ ။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လတ္ဆတ္ေသာ နာနတ္သီးမ်ားကုိ ပုံမွန္စားသုံးၿခင္းႏွင့္ နာနတ္သီးေဖ်ာ္ရည္အား ေန့စဥ္ ခုံမင္စြာ ေသာက္သုံးတတ္ေသာ ကုိယ္၀န္ေဆာင္မ်ားတြင္ သားေလ်ာၿခင္း ပုိမုိ သက္ေရာက္ၿဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္ ။လိင္ျပင္းထန္စြာဆက္ဆံျခင္းၿပင္းထန္စြာ တက္ၾကြ လွုပ္ရွားမႈ ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံၿခင္းသည္ ကုိယ္၀န္ ပ်က္က်ေစႏုိင္ေသာ အဓိက အခ်က္ၿဖစ္သည္ ။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ မၾကာခဏ လိင္ဆက္ဆံၿခင္း ၿပဳလုပ္ပါက ေဟာ္မုန္းအေၿပာင္းအလဲ ႏွင့္ သားအိမ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရကာ သားေလ်ာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ဆင္ၿခင္သင့္သည္ ။ ထို့အၿပင္ ၿပင္းထန္ေသာ ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေရ်ာင္ရွားသင့္သည္ ။စိတ္ဖိစီးမႈကုိယ္၀န္ေဆာင္ ကာလတြင္ ရုပ္ပုိင္း စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေၿပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ဖိစီးမႈ စိတ္ရွုပ္ေထြးမႈ မ်ား မၾကာခဏ ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္ ။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ပုံမွန္ အိပ္မေပ်ာ္ၿခင္း မစားႏုိင္မေသာက္ႏုိင္ၿဖစ္ၿခင္း အဟာရခ်ိဳ ့တဲ ့လာၿခင္းစေသာ ၿပႆနာမ်ားစြာ ေၾကာင့္ ကုိယ္၀န္ကုိ ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္ ။ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳး သမွးတစ္ဦးအေနၿဖင္ ့စိတ္ဖိစီးမႈေလ်ာ့နည္းေအာင္ တရားထိုင္ၿခင္း ၊ အဟာရလုံေလာက္စြာ စားသုံးၿခင္း ၊ ကုိယ္၀န္ပုံမွန္စစ္ေဆးၿခင္း ၊ က်ြမ္းက်င္ ဆရာ၀န္ ဆရာမမ်ားထံမွ အၾကံညဏ္ရယူၿခင္း ၊ ကုိယ္၀န္ေဆာင္အခ်င္းခ်င္း မိတ္ေဆြဖြဲ ့ကာ မွ်ေ၀ၿခင္း စကားစၿမည္ေၿပာၿခင္း စသည္တုိ့ကုိ ဂရုတစုိက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ ။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.