“မေကြးတိုင္းဖံြ႕ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြ က်ပ္၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ယခင္အစိုးရက လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိဟု လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး ေျပာ”

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရနံတပိုင္တႏိုင္ လက္ယက္တြင္းတူးသူမ်ားထံမွ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံအား ယခင္အစိုးရက လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔ျခင္းမရွိဟု စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းက ေမ ၃၁ ရက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ေျပာႀကားလိုက္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴျမိ႕နယ္ ့ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရနံလက္ယက္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ ၂ ဒသမ ၈ ဘီလီယံခန္႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎ရံပုံေငြမ်ားအား အစိုးရသစ္သို႔လႊဲေျပာင္းေပးခဲ႔ျခင္း ရွိ/မရွိႏွင့္ မည္သည့္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားအား လုပ္ကိုင္မည္ကို သိရွိလိုျခင္းေမးခြန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စြမ္းအင္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးက အစိုးရသစ္ထံလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္းမရွိဟု မေကြးတိ္ုင္းေဒသႀကီးအစိုးရကိုယ္စား ေျဖႀကားခဲ႔သည္။

ယင္းအျပင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနသည္ မည္သည့္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးရံပုံေငြမွ ေကာက္ခံျခင္းမရွိဟု ေျဖၾကားၿပီး ယင္း ၂ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံအား စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု ေျဖႀကားခဲ႔သည္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.