ေျခလွမ္းမ်ား ( နုိင္နုိင္းစေန)

 
ဒီေျခလွမ္းပဲ
အမွန္တရားဆီ ေရြ႔႕လ်ားေနတယ္
ဒီေျခလွမ္းပဲ
ေခ်ာက္နက္ဆီ တြန္းပို႔ေနတယ္။

ဒီေျခလွမ္းပဲ
ဆင္းရဲတြင္းက ရုန္းထြက္ေနတယ္
ဒီေျခလွမ္းပဲ
ႏြံနစ္ေအာင္ ဆဲြေခၚေနတယ္။

ဒီေျခလွမ္းပဲ
အေရွ႕ေနထြက္ရာဖက္ ခ်ီတက္ေနၾကတယ္
ဒီေျခလွမ္းပဲ
အေနာက္ ေန၀င္ရာဖက္ ဦးတည္ခ်င္ၾကတယ္။

ဒီေျခလွမ္းပဲ
ကုေဋတစ္သန္း အဖိုးတန္တယ္
ဒီေျခလွမ္းပဲ
တစ္ကြက္ အေရြ႕မွားရင္ အစားခံရတယ္

ေရွ႕နဲ႔ေနာက္ လြန္ဆဲြေနတဲ့ ဒီေျခလွမ္းေတြမွာ
ေခြ်းေတြရွိတယ္၊ ေသြးေတြရွိတယ္
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတယ္၊ ပန္းတိုင္ရွိတယ္
ျမတ္ႏုိးျခင္းရွိတယ္၊ စြန္႔လြတ္ သီးခံျခင္းေတြရွိတယ္
ေလာဘရွိတယ္၊ အတၱရွိတယ္
ေဒါသရွိတယ္၊ ရန္ညႇိဳးရွိတယ္
ဆာေလာင္မႈေတြရွိတယ္။

ဆူးေညႇာင့္ အတားအဆီးေတြေၾကာင့္
အၾကိမ္ၾကိမ္ ခလုတ္တိုက္ လဲျပိဳခဲ့လည္း
ဒီေျခလွမ္းေတြမွာ အားမာန္ရွိတယ္
ပန္းတိုင္ကို မေရာက္မခ်င္း

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.