အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ HPV ေရာဂါလကၡဏာမ်ား

Human Papillomavirus ဟုေခၚေသာ HPV ဗိုင္းရပ္စ္သည္ လိင္ဆက္ဆံမႈမွ တစ္ဆင့္ကူးစက္တတ္ေသာ အျဖစ္အမ်ားဆံုးေရာ ဂါျဖစ္ကာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။

HPV ဗုိင္းရပ္စ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားသို႔ ကူးစက္ၿပီး အေျခအေန ဆုိးရြားပါက သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာအမ်ိဳးအစားအခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚေစ ႏုိင္ကာ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္လည္း က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ ႏုိင္သည္။

HPV ဗုိင္းရပ္စ္သည္ ဗုိင္းရပ္စ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာအုပ္စု တစ္စုျဖစ္သည္။ ယင္းဗုိင္းရပ္စ္မ်ားသည္ အသားအေရႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္၏ အနားကြပ္စုိစြတ္ေသာ အေျမႇးပါးမ်ားကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္။

HPV ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္ အမ်ိဳးသားအမ်ားစုတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျပသေလ့မရိွေသာ္လည္း ႂကြက္ႏို႔မ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အကိ်တ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရိွသြားႏုိင္သည္။

ေယာက္်ားလိင္အဂၤါ၊ ေ၀ွးေစ့မ်ား၊ စအုိ၊ ေပါင္ၿခံႏွင့္ ေပါင္၊ လည္ပင္းေနာက္ဘက္တို႔တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ျပႆနာမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ ႏုိင္သည္။


လိင္ဆက္ဆံေဖာ္အမ်ားအျပားရိွျခင္း၊ ႀကီးေကာင္၀င္စအရြယ္ တြင္ ေရာဂါျဖစ္ဖူးျခင္း၊ ကို္ယ္ခံအားစနစ္အားနည္းျခင္း၊ လိင္တံ ထိပ္ပုိင္းအေရျပားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ အသားအေရထိခိုက္ပ်က္ စီးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ HPV ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရႏုိင္ေျခပုိမ်ားသည္။

မ်ိဳးပြားအဂၤါတြင္ ႂကြက္ႏို႔မ်ားကဲ့သုိ႔ ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႕ရပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

HPV ေရာဂါသည္ ၂ ႏွစ္အတြင္း သူ႔အလုိလိုေပ်ာက္သြားေလ့ ရိွသည္။ HPV ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကုိယ္ခံအား စနစ္က သဘာ၀အေလ်ာက္တုံ႔ျပန္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္သြားေလ့ရိွ သည္။ သုိ႔ေသာ္အခ်ဳိ႕ေသာ HPV ေရာဂါက မ်ိဳးပြားအဂၤါတြင္ ႂကြက္ ႏို႔မ်ား ထြက္ေစၿပီး အျခားေသာအမ်ိဳးအစားမ်ားေၾကာင့္ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည္။


ယင္းဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ စအိုကင္ဆာ၊ လိင္အဂၤါကင္ဆာတို႔ျဖစ္ ပြားႏုိင္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္သာ ဆက္ဆံေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေယာက္်ားခ်င္းဆက္ဆံေသာ အမ်ိဳးသားမ်ား ယင္းေရာဂါႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ကင္ဆာျဖစ္ႏုိင္ေျခပုိမ်ားသည္။

HPV ဗုိင္းရပ္စ္အတြက္ ကုသရန္ ေဆးမရိွေသာ္လည္း ယင္း ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ေဆး ၀ါးမ်ားရိွသည္။ မ်ိဳးပြားအဂၤါဆုိင္ရာႂကြက္ႏို႔မ်ားကို မကုသဘဲထား ပါက ကင္ဆာအက်ိတ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.