ကိုယ္၀န္ရွိ မရွိ ဘယ္လို သိႏိုင္ပါလဲ ။ ဘယ္ႏွစ္လ မွာ သိႏိုင္ပါသလဲ။


အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ကိုယ္၀န္ရွိ ခဲ့မယ္ဆိုရင္ သေႏၶေအာင္ျပီးသား သားေလာင္းအေနနဲ႕ မိခင္ရဲ႕ သားအိမ္မွာ တြယ္ကပ္ျပီးဆိုတာနဲ႕ ေဟာမုန္းတစ္မ်ိဳးထြက္လာပါတယ္ ။ အဲ့ဒီေဟာမုန္းကို မိခင္ရဲ႕ ဆီးထဲမွာ တိုင္းတာေတြ႕ရွိျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္၀န္ရွိ မရွိ အလြယ္တကူသိႏုိင္ပါတယ္ ။ မိမိရဲ႕ ရာသီပံုမွန္ မလာဘဲ ေက်ာ္လာျပီး အေစာဆံုးအေနနဲ႕ တစ္ပတ္-ႏွစ္ပတ္အတြင္း သိႏိုင္ပါတယ္ ။ ဆီးစစ္တဲ့အခါမွာ ပထမဆံုး အေနနဲ႕ မနက္ေစာေစာသြားတဲ့ ဆီးကို စစ္သင့္ပါတယ္ ။ စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ အေၾကာင္း နွစ္ေၾကာင္းေပၚရင္ေတာ့ Positive တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္၀န္ရွိတယ္လို႕ ေျပာလို႕ရႏိုင္ပါတယ္ ။ ဆီးစစ္လို႕ Positive ျဖစ္ျပီဆိုရင္ ပိုမိုေသခ်ာေအာင္ Ultrasound ရိုက္သင့္ပါတယ္ ။

Ultrasound က ကိုယ္၀န္ရွိမရွိ ေသခ်ာေစရံုသာမက သေႏၶသားတည္ေနရာကိုပါ ေျပာျပႏိုင္တဲ့အတြက္ မိခင္ကေလး က်န္းမာေရးအတြက္ တိက်တဲ့ စမ္းသပ္ခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္ ။ Ultrasound ကို လည္း ရာသီမလာဘဲ ေက်ာ္လာျပီးေနာက္ပိုင္း ၁ပတ္ကေန ၁လအတြင္း ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေစာ ရိုက္သင့္တယ္လို႕ အၾကံျပဳခ်င္တယ္။

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.