ဂူဂဲလ္က ရွာေဖြၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ history နဲ႔ data ေတြ ရွင္းလင္းနည္း

တကယ္လုိ႔ သင္ ဂူဂဲလ္ဝန္ေဆာင္မႈက ရွာေဖြၾကည့္ရႈခဲ့ထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြအတြက္ အနည္းငယ္ စိုးထိတ္မႈရိွပါက ေအာက္ပါ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ history ေတြ ရွင္းလင္းနည္း လမ္းညြန္ခ်က္အတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။

·         ပထမဦးဆုံး သင့္ Google history နဲ႔ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြ ရွာေဖြဖုိ႔ ပင္မစာမ်က္ႏွာကို သြားပါ။

·         ေနာက္ မိမိၾကည့္ခ်င္တဲ့ ေဒတာကို ေရြးပါ။

ဒီလုိျပဳလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ဘယ္ဘက္အေပၚေထာင့္ line ၃ ခုကို ႏွိပ္ပါ။ web and app activity ၊ voice and activity ၊ device information ၊ location history ၊ YouTube watch history ၊ YouTube search history စတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

·         တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္ ဒီ service  ဝန္ေဆာင္မႈမွာ မိမိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္ ဘာေတြ ရိွသလဲ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရွင္းပစ္ခ်င္လား၊ မရွင္းပစ္ခ်စ္ဘူးလားဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

  • တကယ္လုိ႔ အဲဒီ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြ ဖ်က္ခ်င္ပါက စာမ်က္ႏွာရဲ႕ ညာဘက္အေပၚေထာင့္က အစက္ကေလး ၃ခုကို ႏွိပ္ရပါမယ္။ “Delete” ေရြးပါ။

အခ်က္အလက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ရွင္းခ်င္လဲ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

Today ၊ yesterday နဲ႔ advanced ၊ 4 weeks သုိ႔မဟုတ္ all time ကေန ေရြးႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြ select လုပ္ျပီး ရွင္းပစ္ပါ။ History နဲ႔ ေဒတာအခ်က္အလက္ေတြ ေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

Ref: popsugar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.