ရဲကင္းစခန္း ၄ ခုတုိက္ခိုက္မႈ EU ရႈတ္ခ်

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ သံရံုးမ်ားမွ သံရံုးအၾကီး အကဲမ်ားႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ သံကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔မွ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အျကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျမင္႔တက္လာမႈကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ Arakan Army (AA) မွ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈအား ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ျပီး အသက္မ်ားစြာ ဆုံးရႈံးရမႈအတြက္ အလြန္အမင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ အေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ ေတာင္းဆုိအပ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးအေနျဖင္႔ နိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒအရ ၎တို႔၏ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကိုေလးစားလိုက္နာျခင္းျဖင္႔ အရပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ရန္္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ နက္နဲခိုင္မာစြာအျမစ္တြယ္ေနေသာ သမိုင္း၀င္ နာၾကည္းခ်က္မ်ားသည္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင္႔သာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္နွင့္အေရွ႕ဘက္ရွိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ေျမအမ်ားအျပားတြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္း ေၾကျငာထား သည္႔အတြက္ ၀မ္းေျမာက္မိပါသည္။ ဆက္လက္၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ေလးလထက္ ပိုမိုၾကာရွည္ေစရန္နွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္ပါ ပါ၀င္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္အပ္ပါသည္။ ၎သည္ ဆယ္စုနွစ္မ်ားစြာ ၾကာျမင္႔ျပီးျဖစ္ေသာေသာ ပဋိပကၡ၏ အဆုံးသတ္ကိုေရာက္ရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အရွိန္အဟုန္ကို ဖန္တီးနိုင္ျပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး၏ အခြင့္အေရးကို ေလးစား ကာကြယ္သည့္ ပြင့္လင္းေသာအျမင္ကို အေျခခံေသာ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ရယူနိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္ ။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ နွင္႔ လူမႈစီးပြား ပူးေပါင္းဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ ေရွ႕ဆက္၍ ခိုင္မာေသာ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈအား ထပ္မံ အတည္ျပဳ ေျပာျကားအပ္ပါသည္။

Credit – European Union in Myanmar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.